Preview

Эндокринная хирургия

Расширенный поиск

Диагностика и лечение медуллярного рака щитовидной железы

https://doi.org/10.14341/serg201324-16

Полный текст:

Аннотация

Представленные клинические рекомен дации объединяют мнения членов рабочей группы по ключевым и наиболее спорным проблемам диагностики и лечения МРЩЖ, которые сложились в отечественной клини ческой практике. В рабочую группу вошли специалисты, работающие в различных ле чебных и научноисследовательских учреж дениях. Этот документ не является официально утвержденным различными структурами Ми нистерства здравоохранения РФ. Представ ленные в нем положения носят рекоменда тельный характер.

Рецензия

Для цитирования:


., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., . Диагностика и лечение медуллярного рака щитовидной железы. Эндокринная хирургия. 2013;7(2):4-16. https://doi.org/10.14341/serg201324-16

For citation:


Abdulkhabirova F.M., Bel'tsevich D.G., Vanushko V.E., Dedov I.I., Kuznetsov N.S., Mel'nichenko G.A., Platonova N.M., Rumyantsev P.O., Troshina E.A., Tyul'pakov A.N., Fadeev V.V., Kropotov M.A., Lyubchenko L.N., Mudunov A.M., Podvyaznikov S.O., Polyakov V.G., Romanov I.S., Subramanian S., Tyulyandin S.A., Brzhezovskiy V.Z., Abrosimov A.Yu., Il'in A.A., Isaev P.A., Medvedev V.S., Rumyantseva U.V., Ol'shanskiy V.O., Reshetov I.V., Makhson A.N., Bondarenko V.O., Vetshev P.S., Zaletaev D.V., Ivanov Yu.V., Kozhanov L.G., Soldatov I.V., Kharnas S.S., Barchuk A.S., Bershteyn L.M., Sleptsov I.V., Chernikov R.A., Bubnov A.N., Grineva E.N., Manikhas G.M., Romanchishen A.F., Korenev S.V., Vikhlyanov I.V., Gashchenko A.D., Dvornichenko V.V., Kiyaev A.V., Privalov V.A., Yaytsev S.V., Svetitskiy P.V., Khasanov R.S., Tsvetaev V.A., Choynzonov E.L., Shevchenko S.P. Medullary Thyroid Cancer: Management Guidelines. Endocrine Surgery. 2013;7(2):4-16. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/serg201324-16

Просмотров: 352


ISSN 2306-3513 (Print)
ISSN 2310-3965 (Online)