Preview

Эндокринная хирургия

Расширенный поиск

Диагностика и лечение медуллярного рака щитовидной железы

https://doi.org/10.14341/2306-3513-2012-1-5-17

Полный текст:

Аннотация

Представленные клинические рекомендации объединяют мнения членов рабочей группы по ключевым и наиболее спорным проблемам диагностики и лечения МРЩЖ, которые сложились в отечественной клинической практике. В рабочую группу вошли специалисты, работающие в различных лечебных и научно-исследовательских учреждениях.Этот документ не является официально утвержденным различными структурами Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Представленные в нем положения носят рекомендательный характер.Основные предпосылки

Рецензия

Для цитирования:


., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., . Диагностика и лечение медуллярного рака щитовидной железы. Эндокринная хирургия. 2012;6(1):5-17. https://doi.org/10.14341/2306-3513-2012-1-5-17

For citation:


Abdulkhabirova F.M., Bel'tsevich D.G., Vanushko V.E., Dedov I.I., Kuznetsov N.S., Mel'nichenko G.A., Platonova N.M., Rumyantsev P.O., Troshina E.A., Tyul'pakov A.N., Fadeev V.V., Abrosimov A.Yu., Il'in A.A., Isaev P.A., Medvedev V.S., Rumyantseva U.V., Brzhezovskiy V.Z., Kropotov M.A., Lyubchenko L.N., Podvyaznikov S.O., Polyakov V.G., Romanov I.S., Subramanian S., Tyulyandin S.A., Ol'shanskiy V.O., Reshetov I.V., Il'in A.A., Isaev P.A., Medvedev V.S., Rumyantseva U.V., Makhson A.N., Bondarenko V.O., Vetshev P.S., Glezerov E.A., Zaletaev D.V., Ivanov Yu.V., Kozhanov L.G., Soldatov I.V., Kharnas S.S., Barchuk A.S., Bershteyn L.M., Bubnov A.N., Sleptsov I.V., Chernikov R.A., Grineva E.N., Manikhas G.M., Romanchishen A.F., Korenev S.V., Vikhlyanov I.V., Gashchenko A.D., Dvornichenko V.V., Kiyaev A.V., Privalov V.A., Yaytsev S.V., Svetitskiy P.V., Khasanov R.S., Tsvetaev V.A., Choynzonov E.L., Shevchenko S.P. Medullary Thyroid Cancer: Management Guidelines. Endocrine Surgery. 2012;6(1):5-17. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/2306-3513-2012-1-5-17

Просмотров: 287


ISSN 2306-3513 (Print)
ISSN 2310-3965 (Online)