Preview

Эндокринная хирургия

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., . Диагностика и лечение медуллярного рака щитовидной железы. Эндокринная хирургия. 2012;6(1):5-17. https://doi.org/10.14341/2306-3513-2012-1-5-17

For citation:


Abdulkhabirova F.M., Bel'tsevich D.G., Vanushko V.E., Dedov I.I., Kuznetsov N.S., Mel'nichenko G.A., Platonova N.M., Rumyantsev P.O., Troshina E.A., Tyul'pakov A.N., Fadeev V.V., Abrosimov A.Yu., Il'in A.A., Isaev P.A., Medvedev V.S., Rumyantseva U.V., Brzhezovskiy V.Z., Kropotov M.A., Lyubchenko L.N., Podvyaznikov S.O., Polyakov V.G., Romanov I.S., Subramanian S., Tyulyandin S.A., Ol'shanskiy V.O., Reshetov I.V., Il'in A.A., Isaev P.A., Medvedev V.S., Rumyantseva U.V., Makhson A.N., Bondarenko V.O., Vetshev P.S., Glezerov E.A., Zaletaev D.V., Ivanov Yu.V., Kozhanov L.G., Soldatov I.V., Kharnas S.S., Barchuk A.S., Bershteyn L.M., Bubnov A.N., Sleptsov I.V., Chernikov R.A., Grineva E.N., Manikhas G.M., Romanchishen A.F., Korenev S.V., Vikhlyanov I.V., Gashchenko A.D., Dvornichenko V.V., Kiyaev A.V., Privalov V.A., Yaytsev S.V., Svetitskiy P.V., Khasanov R.S., Tsvetaev V.A., Choynzonov E.L., Shevchenko S.P. Medullary Thyroid Cancer: Management Guidelines. Endocrine Surgery. 2012;6(1):5-17. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/2306-3513-2012-1-5-17

Просмотров: 169


ISSN 2306-3513 (Print)
ISSN 2310-3965 (Online)